VIP 360 Nhận Quà Bách Chiến Vô Song 3

Từ 29-03-16

Phần thưởng

Cấp VIP 360PLAYPhần thưởngChi tiếtTính chất

VIP 1

Đá Cường Hóa

10

Khoá

Thẻ Vàng Khóa-Cao

5

Khoá

Quả Rèn Luyện-Trung

10

Khoá

Thuốc exp *2

3

Khoá

VIP 2

Đá Cường Hóa

10

Khoá

Thẻ Vàng Khóa-Cao

5

Khoá

Quả Rèn Luyện-Trung

10

Khoá

Thuốc exp *2

5

Khoá

Tinh Thạch

2

Khoá

VIP 3

Đá Cường Hóa

10

Khoá

Thẻ Vàng Khóa-Cao

5

Khoá

Quả Rèn Luyện-Trung

10

Khoá

Thuốc exp *2

5

Khoá

Tinh Thạch

5

Khoá

VIP 4

Đá Cường Hóa

10

Khoá

Thẻ Vàng Khóa-Cao

7

Khoá

Quả Rèn Luyện-Trung

10

Khoá

Thuốc exp *2

5

Khoá

Tinh Thạch

7

Khoá

VIP 5

Đá Cường Hóa

10

Khoá

Thẻ Vàng Khóa-Cao

7

Khoá

Quả Rèn Luyện-Trung

10

Khoá

Thuốc exp *3

5

Khoá

Tinh Thạch

7

Khoá

VIP 6

Đá Cường Hóa

10

Khoá

Thẻ Vàng Khóa-Cao

10

Khoá

Quả Rèn Luyện-Trung

10

Khoá

Ma Tinh*Thánh

1

Khoá

Thánh Tinh-Cưỡi

1

Khoá

VIP 7

Đá Cường Hóa

2

Khoá

Thẻ Vàng Khóa-Cao

15

Khoá

Quả Rèn Luyện-Trung

15

Khoá

Ma Tinh*Ma

1

Khoá

Thánh Tinh-Thú

1

Khoá

VIP 8

Đá Cường Hóa

5

Khoá

Thẻ Vàng Khóa-Cao

20

Khoá

Quả Rèn Luyện-Trung

20

Khoá

Ma Tinh*Huyễn

1

Khoá

Thánh Tinh-Cánh

1

Khoá

Danh hiệu

Cấp VIP 360PLAYPhần thưởng

360PLAY VIP 5

360PLAY VIP 6

360PLAY VIP 7

360PLAY VIP 8

Top